ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, producten en diensten die aangeboden, geleverd en georganiseerd worden door, van en met Access Joy / Akasha Center en/of diens wettelijke vertegenwoordigers. Als gevolg van contact, bestellingen, deelname en het ondergaan van sessies, alsmede het betalen van het daartoe verschuldigde bedrag, geef je onherroepelijk aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en geef je aan ze onbetwistbaar na te leven en akkoord te bevinden.* Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden


Zsm na aankoop / inschrijving ontvang je een factuur via welke je het bedrag kan voldoen (kijk hiervoor ook even in je spambox, mocht je na één dag niets ontvangen hebben). Na ontvangst van de gelden is de aankoop / de inschrijving definitief en vindt levering / afname plaats.

Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van lessen/cursus/sessies of afwezigheid van de cursist /klant/afnemer, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaats cq blijft elke aangegane betalingsverplichting staan, als zijnde het product/de les/ de cursus/de sessie gewoon afgenomen.


Gemiste lessen worden nagezonden. Bij geen afmelding of later dan 24 uur van tevoren, geldt bovenstaande. De gemiste les/cursus/sessie komt te vervallen en de betalingsverplichting blijft staan, als zijnde de cursus/de les/ de sessie gewoon afgenomen.
Access Joy / Akasha Center behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen. Hierover zal gecommuniceerd worden.

Bij overeengekomen terugbetalingen, wordt alleen het ontvangen bedrag terugbetaald (minus handlingskosten).* Lesrooster


De lestijden en – dagen worden door middel van een lesrooster aan de cursisten bekendgemaakt via communicatie via email.
Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties kan er een aangepast lesrooster zijn. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in de cursusprijs.
Het lesrooster is onder voorbehoud en kan gewijzigd worden. Cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld.* Aansprakelijkheid


De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan (oa. eigendommen van) Access Joy / Akasha Center, de (les)locatie en/of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is en dit zal ten alle tijden verrekend worden.


Deelnemen aan de les/ de cursus / de opleiding geschiedt geheel op eigen risico voor de cursist. Access Joy / Akasha Center, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist, op welk niveau dan ook en in welke vorm dan ook.

Access Joy / Akasha Center is nooit aansprakelijk voor gevolgen van verkeerd geïnterpreteerde lessen, opmerking en aanwijzingen door clìent. De lessen/cursussen van Access Joy / Akasha Center kunnen ook niet worden gezien als enige vervanging voor andere gezondheidsinstellingen cq - aanwijzingen. Cliënt/klant is te allen tijde aansprakelijk voor het wel/niet opvolgen van aanwijzingen/handelingen en/of tips en adviezen en Access Joy / Akasha Center kan hier nooit en te nimmer aansprakelijk voor worden gesteld, op welke gronden dan ook.Als iets door overmacht niet geleverd kan worden, kan Access Joy / Akasha Center daar niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Recordings van lessen en cursussen zijn beperkt beschikbaar en staan altijd onder beheer van Access Joy / Akasha Center en diens vertegenwoordiger(s) en mogen te allen tijde verwijderd worden, zonder teruggaaf van les- cq cursusgeld.* Beëindiging


Een cursus eindigt na het aantal betreffende lessen.

Indien een cursist/leerling/klant de instructies, de reglementen en/of gangbare normen en waarden overtreedt, kan dit een reden zijn om de cursist de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er vindt dan geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.* Verlies/ diefstal


Access Joy / Akasha Center is niet en onder geen beding aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade van of aan goederen van de cursist, op welk niveau dan ook.

Bij verlies/diefstal van cursist/cliënt/deelnemer aan andere deelnemer(s)/docent(e)/cursusleider/Access Joy / Akasha Center, wordt deze te allen tijde aansprakelijk gesteld en wordt het gestolene/ontvreemde per direct / binnen een jaar -indien mogelijk- zonder gerechtelijke tussenkomst teruggevorderd en mòet ook teruggebracht cq hersteld te worden in/naar oorspronkelijke staat.

Alles wat van Access Joy / Akasha Center / Akasha Truth en/of de natuurlijke persoon Maureen Lassooij gestolen cq beschadigd is/wordt cq is aangedaan, afgenomen of ten onrechte is bij neergezet, wordt binnen minder dan een jaar voor altijd blijvend en zonder voorwaarden teruggegeven aan rechtmatige bezitter en volledig herstelt, voor eeuwig, en indien nodig, met tussenkomst van noodzakelijke instanties.

Dit is inclusief herstel van alle, direct en/of indirect, geleden en/of aangedane schade tot en met die datum en wordt hiermede teruggebracht in oorspronkelijke staat, van vòòr genoemde gebeurtenis. Het is verboden hier uitzonderingen te maken.


Access Joy / Akasha Center / Maureen Lassooij, als zodanig / ‘s-Hertogenbosch, 22 augustus 2012 e.v. 🌸


KvK: 65485351

BTW: NL001746915B83

Nederlands Staat

info@accessjoy.nl 

Tel. +31 (0) 6 499 522 59

www.accessjoy.nl

www.akashacenter.nl

www.akashatruth.comHeb je vragen?

Vul bijgaand formulier dan in en ik neem binnen 24 uur contact met je op.  

 
 
 
 
 
 

Door contact ga je automatisch akkoord met ons AVG en AV.