ALGEMENE VOORWAARDENDeze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle activiteiten, producten en diensten die aangeboden, geleverd en georganiseerd worden door, van en met Access Joy en/of Akasha Center en/of diens wettelijke vertegenwoordiger. Als gevolg van contact, bestellingen, deelname, afname en het ondergaan van sessies, alsmede het betalen van de betreffende vergoeding, ga je onherroepelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en geef je aan ze onbetwistbaar na te leven en oneindig akkoord te bevinden. * Aanmelding/Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden


Zsm na aankoop / inschrijving ontvang je een factuur via welke je het bedrag kan voldoen (kijk hiervoor ook even in je spambox, mocht je na één dag niets ontvangen hebben). Na ontvangst van de gelden is de aankoop / de inschrijving definitief en vindt levering / afname plaats.
Bij tijdelijke onderbreking, verzuim of afwezigheid van de cliënt, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het reeds betaalde vergoeding plaats en blijft elke aangegane betalingsverplichting staan, als zijnde het product/de les/ de cursus/de sessie gewoon afgenomen.

Bij geen afmelding of later dan 24 uur van tevoren, geldt bovenstaande. De gemiste les/cursus/sessie komt te vervallen en de betalingsverplichting blijft staan, als zijnde de cursus/de les/ de sessie gewoon afgenomen.


Access Joy / Akasha Center behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen. Hierover zal gecommuniceerd worden, dan wel zal gepubliceerd worden.
Bij overeengekomen terugbetalingen, wordt alleen het ontvangen bedrag terugbetaald (minus handlingskosten).
Er vindt geen restitutie plaats van een niet afgenomen product.

Een afspraak annuleren kan enkel via de knop onderaan de bevestigingsmail. Wanneer een afspraak niet tijdig (min. 24 uur voor aanvang) is geannuleerd, dan worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.


* Rooster
De openingstijden en -dagen worden door middel van de website en online agenda aan cliënten bekendgemaakt.
Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties kan er een aangepast rooster zijn. De uitval van deze dagen wordt gecommuniceerd.
Het rooster is onder voorbehoud en kan gewijzigd worden. Naar cliënt wordt dit gecommuniceerd via de website en de online agenda.* Aansprakelijkheid

De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan (oa. eigendommen van) Access Joy / Akasha Center, de (les)locatie en/of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is en dit zal ten alle tijden verrekend worden.


Deelnemen aan de les/ de cursus / de opleiding geschiedt geheel op eigen risico voor de cursist. Access Joy / Akasha Center, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist, op welk niveau dan ook en in welke vorm dan ook.

Access Joy / Akasha Center is nooit aansprakelijk voor gevolgen van verkeerd geïnterpreteerde lessen, opmerking en aanwijzingen door clìent. De lessen/cursussen van Access Joy / Akasha Center kunnen ook niet worden gezien als enige vervanging voor andere gezondheidsinstellingen cq - aanwijzingen. Cliënt/klant is te allen tijde aansprakelijk voor het wel/niet opvolgen van aanwijzingen/handelingen en/of tips en adviezen en Access Joy / Akasha Center kan hier nooit en te nimmer aansprakelijk voor worden gesteld, op welke gronden dan ook.Als iets door overmacht niet geleverd kan worden, kan Access Joy / Akasha Center daar niet voor aansprakelijk worden gesteld.


Als iets door overmacht, zoals bijv. internetstoring, niet of niet voldoende naar de zin van klant, geleverd kan worden, kan Access Joy / Akasha Center daar geenszins voor aansprakelijk worden gesteld.


Recordings van lessen en cursussen zijn beperkt beschikbaar en staan altijd onder beheer van Access Joy / Akasha Center en diens vertegenwoordiger(s) en mogen te allen tijde verwijderd worden, zonder teruggaaf van les- cq cursusgeld of opgaaf van de reden daarvoor.

Video's van lessen / cursussen blijven maximaal een aantal weken beschikbaar.* Beëindiging

Een cursus eindigt na het aantal betreffende lessen.

Indien een cursist/leerling/klant de instructies, de reglementen en/of gangbare normen en waarden overtreedt, kan dit een reden zijn om de cursist de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er vindt dan geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.* Verlies/ diefstal

Access Joy / Akasha Center is niet en onder geen beding aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade van of aan goederen van de cursist, op welk niveau dan ook.

Bij verlies/diefstal van cursist/cliënt/deelnemer aan andere deelnemer(s)/docent(e)/cursusleider/Access Joy / Akasha Center, wordt deze te allen tijde aansprakelijk gesteld en wordt het gestolene/ontvreemde per direct / binnen een jaar -indien mogelijk- zonder gerechtelijke tussenkomst teruggevorderd en mòet ook teruggebracht cq hersteld te worden in/naar oorspronkelijke staat.

Alles wat van Access Joy / Akasha Center / Akasha Truth en/of de natuurlijke persoon Maureen Lassooij gestolen cq beschadigd is/wordt cq is aangedaan, afgenomen of ten onrechte is bij neergezet, wordt binnen minder dan een jaar voor altijd blijvend en zonder voorwaarden teruggegeven aan rechtmatige bezitter en volledig herstelt, voor eeuwig, en indien nodig, met tussenkomst van noodzakelijke instanties. En alles wat onterecht is weggegeven, en/of is gegeven aan betreffende persoon of derden, zal worden teruggegeven, onvoorwaardelijk, in zijn geheel, binnen gestelde tijdslimiet en door Het Goddelijke bepaalt, voor altijd en blijvend.

En als er ooit iets gecreëerd is tegen The Divine of om Het Goddelijke te beperken, inperken of kapotmaken, zal dat allemaal teruggaan naar waar het vandaan kwam, en alle gevolgen van dien zullen teruggaan naar de oorspronkelijke dader. Veroorzaakte schade zal onvoorwaardelijk hersteld worden, blijvend en tot in de toekomst.

En daar waar slecht gesproken is, zal teruggaan naar de bron.

Als er een lading is geshift, dan shift die lading terug, indien dat bedoeld is volgens de Zielsbestemming.

Als dingen niet gegeven zijn die wel gegeven hadden moeten worden, worden deze alsnog zsm blijvend, onvoorwaardelijk en op korte termijn gegeven.


Dit alles is inclusief herstel van alle, direct en/of indirect, geleden en/of aangedane schade en verlies en wordt hiermede teruggebracht in oorspronkelijke staat, van vòòr het incident cq betreffende gebeurtenis.

Alles wat hier geschreven is, is zonder enige anti-Divine uitzondering.


Alle pijn die is aangedaan, wordt ongedaan en het geluk wordt teruggegeven.

En de schuld wordt teruggegeven waar hij thuis hoort.


Every result coming forth from black magic done by others, goes the result back into their shoes.


Everything that has been taken, shall be untaken.

Iets wat is afgenomen wat iemand van origine toebehoort, wordt onmiddellijk en blijvend teruggegeven.


Schuld gaat naar degene die het geïnitieerd heeft.

Maw: Schuld gaat terug naar waar hij vandaan komt en blijft daar.


Access Joy / Akasha Center / Maureen Lassooij, als zodanig / ‘s-Hertogenbosch, 22 augustus 2012 e.v.


KvK: 65485351 

BTW: NL001746915B83

Nederlands Staat 

contact@accessjoy.nl